Otevřený přístup (Open Access)

Otevřený přístup (Open Access) znamená bezplatný online přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu zejména časopiseckých článků.

Otevřený přístup (Open Access)

logo Open Access Otevřený přístup (Open Access) = otevřený přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu.

Bezplatný online přístup k odborným informacím, zejména k časopiseckým článkům publikovaným v recenzovaných časopisech, monografiím, sborníkům a dalších.

Varianty otevřeného přístupu

 • Zelená cesta (Green Open Access, autoarchivace) znamená uložení plného textu vědeckého článku (většinou jako preprint, postprint, vydavatelská verze) v otevřeném, institucionálním repozitáři nebo na webových stránkách. Autoarchivace je daná politikou vydavatele a většina jich nějakou formu umožňuje. Podmínky autoarchivace jsou dány ve smlouvě s vydavatelem, informacích pro autory, případně lze zjistit podmínky systému SHERPA/RoMEO.
 • Zlatá cesta (Gold Open Access) znamená vydání článku v otevřeném časopise. Vydavatelé mají některé publikace zcela v režimu Open Access, ale existují i tzv. hybridní časopisy (část v režimu OA a část v režimu předplatného). Někteří vydavatelé vyžadují po autorech zaplacení procesního poplatku (publication fee, APC Article Processing Charge).
 • Platinum Open Access - zahrnuje časopisy, které jsou vydávány např. univerzitami, výzkumnými institucemi, které financují vydávání časopisu ze svého rozpočtu. V těchto případech není publikování pro autory zpoplatněno.

Co otevřený přístup přináší?

 • vyšší dostupnost vědeckých výstupů zdarma a odkudkoliv
 • vyšší citovanost
 • zviditelnění a zvýšení prestiže vědce či instituce
 • rychlejší výměnu odborných informací
 • eliminaci plagiátorství

Politikou otevřeného přístupu se na národní úrovni začala zabývat Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Dne 14. června 2017 vláda schválila Národní strategii otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020. Dne 29. dubna 2019 byl Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020 schválen Vládou ČR.

Vyhodnocení plnění Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020 za celé období jeho platnosti soubor pdf

Příklady repozitářů

 • DOAJ – Directory of Open Access Journals – adresář, který shromažďuje informace o časopisech, které umožňují bezplatný přístup k plným textům
 • OpenAIRE (zpřístupnění výsledků výzkumu financovaném Evropskou komisí, výstupy z projektů financovaných ze 7. Rámcovým programem Evropské komise a HORIZON 2020)
 • OpenDOAR (The Directory of Open Access Repositories) - seznam světových Open Access repozitářů
 • ROAR (Registry of Open Access Repositories) - seznam světových Open Access repozitářů
 • SCOAP3 (časopisy z oblasti částicové fyziky v režimu otevřeného přístupu)

Užitečné odkazy

Open Access

Akce na podporu Open Access

Iniciativy a deklarace Open Access

Open Access publikování / Transformační smlouvy

Publikování v Open Access časopisech, jedná se o  tzv. zlatou cestu otevřeného přístupu, kvalita je zajištěna recenzním řízením. Veškeré informace o možnostech publikování v režimu Open Access naleznete na webových stránkách vydavatele konkrétního titulu.

Modely publikování v režimu Open Access

 • Plný otevřený přístup - vydavatel poskytuje okamžitý a bezplatný přístup k plným textům všem.
 • Open Access časopisy s embargem - články jsou přístupné až po uplynutí stanovené doby od publikování (6-12 měsíců). V rámci embarga články podléhají předplatnému.
 • Hybridní model - vydavatel dává autorům možnost po zaplacení poplatku publikovat článek v režimu Open Access. Takový časopis obsahuje jak Open Access články, tak články podléhající předplatnému.

Publikační poplatky (Article Processing Charges, APC)

Většina komerčních vydavatelů účtuje autorům poplatky za publikování článků tzv. Article Processing Charges (APC). Informace o poplatcích jsou k dispozici na webových stránkách vydavatele.

Autorská práva a licence

Vydavatelé většinou nevyžadují, aby jim autoři přenechali svá autorská práva. Autor většinou poskytuje časopisu nevýhradní licenci k publikování článku. Díky tomu jej může zveřejnit např. na webových stránkách nebo uložit do repozitáře. Nejčastěji jsou Open Access časopisy publikovány pod licencí Creative Commons.

Informace o Open Access titulech můžeme najít v DOAJ – Directory of Open Access Journals. Registr obsahuje informace o časopisech s bezplatným přístupem k plným textům recenzovaných článků.
České Open Access časopisy

Slevy na publikování v Open Access titulech

V rámci účasti v konsorciích CzechELib má Ostravská univerzita u vybraných vydavatelů slevu nebo možnost publikování zdarma (SAGE, Taylor & Francis, Wiley, Springer Nature, IOPscience, SCOAP3). Důležité je, že korespondující autor musí používat e-mail své instituce.

SAGE

logo SAGE Vydavatelství SAGE slevu 20 % na publikování v režimu Open Access (OA) pro korespondující autory z institucí, které jsou členy konsorcia. Nabídka zahrnuje publikování v režimu Open Access v hybridních titulech v předplácených kolekcích Sage a sleva 20 % na APC u většiny OA titulů. 

Kontakt: Mgr. Michaela Volná


Taylor & Francis

logo Taylor and Francis Bezplatné publikování omezeného množství článků v režimu Open Access. Tokeny lze uplatnit u hybridních titulů Open Select Journal.

Dle typu je možné uplatnění u article, review, research article, review article, report, short communication, case report, note, original article, guest editorial.

Oprávněné časopisy: časopisy typu Open Select (všechny hybridní tituly)

Typy publikací: Article, Review, Research Article, Review Article, Report, Short Communication, Original Article

Pokyny pro autory

Kontakt pro schválení využití tokenu: Mgr. Michaela Volná


Wiley

Wiley Bezplatné publikování omezeného množství článků (tokenů) v režimu Open Access v hybridních titulech.

Seznamy titulů, kde je možné publikování využít, a detailní informace pro autory jsou na stránkách vydavatele Wiley.

Pokyny krok za krokem v detailním návodu vydavatele Wiley.

Pokyny pro autory

Kontakt pro schválení využití tokenu: Mgr. Michaela Volná


Springer Nature

Springer Nature Bezplatné publikování omezeného množství článků v režimu Open Access v hybridních titulech (Springer, Adis, Palgrave a Academic journals on Nature.com). Nezahrnuje to tedy tituly BioMed Central, tituly Springer Open a Scientific Reports nebo Nature Communications. Seznam titulů, kde je možné tokeny využít a detailní informace pro autory naleznete na stránkách Springer Nature.

Pokyny krok za krokem jsou k dispozici v detailním návodu Springer Nature.

Pokyny pro autory

Kontakt pro schválení využití tokenu: Mgr. Michaela Volná


IOPscience

IOPscience Bezplatné neomezené publikování v režimu Open Access ve všech titulech (hybridní i Gold OA) s několika výjimkami.

Typ publikací: paper, special issue paper, review a/nebo letter (cílem výčtu je pokrýt všechny “original research and review type content”)

Pokyny pro autory


SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics)

logo SCOAP3 V rámci konsorcia SCOAP3 je možnost bezplatně publikovat články z oboru částicové fyziky ve vybraných vědeckých recenzovaných časopisech v režimu Open Access bez povinnosti platit autorské poplatky za Open Access publikování. Plné texty jsou ukládány a zpřístupněny v repozitáři SCOAP3.

Časopisy SCOAP3

 • Chinese Physics C (IOP Publishing)
 • European Physical Journal C (Springer)
 • Journal of High Energy Physics (Springer)
 • Nuclear Physics B (Elsevier)
 • Physics Letters B (Elsevier)
 • Physical Review C (American Physical Society)
 • Physical Review D (American Physical Society)
 • Physical Review Letters (American Physical Society)

Podrobnosti o projektu SCOAP3


Predátorské časopisy

V souvislosti s širokou nabídkou Open Access titulů dochází k masivním nabídkám predátorských vydavatelů. Predátorské časopisy, vydavatelé nebo konference zneužívají modelu otevřeného přístupu a profitují hlavně z vybírání autorských poplatků.

Více informací o predátorských časopisech


Kontakt

Bc. Šárka Kostecká


Zveřejněno / aktualizováno: 23. 01. 2024