FAQ

Univerzitní knihovna
Ostravská univerzita v Ostravě
Bráfova 3
701 17 Ostrava

e-mail: pujcovnazavináčosutečkacz
telefon (půjčovna): 597 091 204, 733 143 733

  
cz   en


Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Název studijního programu: Specializace v pedagogice
Název studijního oboru: Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Typ studijního programu: doktorský
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

Obor je akreditován společně pro čtyři fakulty vzdělávající učitele informatiky a odborníky v oblasti informačních technologií ve vzdělávání na základě dohody podepsané děkany těchto fakult:

  • Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni
  • Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
  • Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě
  • Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové

Doktorské studium na všech uvedených pracovištích probíhá pod společnou (republikovou) oborovou radou, která je povinna zajistit jednotnou úroveň vstupních i výstupních požadavků a kontrolu plnění společně ujednaných zásad doktorského studia.
www.indict.cz

Cílem studia je příprava odborníků v oboru Informační a komunikační technologie (ICT) ve vzdělávání se schopností samostatné tvůrčí práci ve vědě a s dobrými předpoklady obor dále rozvíjet.

Absolventi rozšíří své znalosti z oboru informatiky i nových směrů v oblasti pedagogicko-psychologické. Získají přehled o historii používání informačních technologií ve výuce a orientaci v současných názorech na vzdělávání v informatice, nové znalosti a dovednosti v oblasti projektování moderních informačních systémů, v teoretických základech informatiky a při tvorbě výukových materiálů pro eLearning. Budou umět používat moderní autorské systémy, což předpokládá i rozšíření znalostí a dovedností v oblasti multimédií a vizuálního a objektově orientovaného programování, znalostí z oblasti teorie i praxe počítačů.

Uplatnění absolventů

Absolventi doktorského studia budou moci působit zejména jako:

  • učitelé, didaktici informatiky na základních i středních školách;
  • pedagogové na fakultách připravující vyučující informatických disciplín;
  • tvůrci eLearningových kurzů, vzdělávacích materiálů a výukových programů;
  • výzkumní nebo vývojoví pracovníci v oboru informatika a její didaktika;
  • pracovníci státní správy školství;
  • vědečtí pracovníci zabývající se informačními technologiemi ve vzdělávání.

Podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení jsou dány:

Pozn. Aspoň jedna zkouška musí být vykonána na některém jiném ze smluvních pracovišť, než na které byl student přijat ke studiu.

Vstupní požadavky na uchazeče o přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a dále § 50 zákona o vysokých školách.

Přijímací řízení se koná na každé ze smluvních fakult samostatně. Minimálně jeden člen přijímací komise je z další smluvní fakulty.

V přijímacím pohovoru je ověřována úroveň uchazečových vědomostí, jeho znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), jeho předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Uchazeč představí svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost a představí návrh tématu své zamýšlené disertační práce. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření znalostí některého cizího jazyka.

Členové oborové rady na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity

Seznam studentů

Absolventi

Dokumenty

Disertační práce

Přijímací řízení

Vlastník zprávy: doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D. | Aktualizováno: 09. 07. 2016
 

© Ostravská univerzita v Ostravě 2006 - 2016
Ostravská univerzita v Ostravě, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt