FAQ

Univerzitní knihovna
Ostravská univerzita
Bráfova 3
701 03 Ostrava

e-mail: pujcovnazavináčosutečkacz
telefon (půjčovna): 597 091 204, 733 143 733

  
cz   en


Informační systémy - Ph.D.

UPOZORNĚNÍ:
Platnost této zprávy již vypršela. Je tedy pravděpodobné, že její obsah již není aktuální a platný.

Charakteristika oboru:
Studijní obor Informační systémy doktorského studia v rámci nadřazeného studijního programu Informatika navazuje co do obsahu znalostí na magisterský studijní program Informatika, obor Informační systémy.

Tématicky je zaměřen na:

  • Formální reprezentace znalostí v informačních a znalostních systémech.
  • Modely a realizace "inteligentních" informačních a znalostních systémů.
  • Modelování a počítačová simulace systémů.
  • Informační technologie.

 

Přijímací řízení
O přijetí do doktorského studia Informatiky se mohou ucházet pouze absolventi vysokoškolského studia téhož nebo příbuzného oboru.
Uchazeč o studium vykoná:

a) ústní přijímací zkoušku ze dvou z následujících čtyř předmětů, stanovených
přijímací komisí podle jeho předpokládaného zaměření

  • Teoretická informatika
  • Informační a znalostní systémy
  • Modelování a simulace
  • Technické a systémové prostředky

b) ústní přijímací zkoušku z angličtiny, v níž má prokázat schopnost studovat odbornou literaturu a schopnost odborné komunikace v angličtině.

Studium
Studium probíhá podle individuálního studijního plánu, který je pro doktoranda zpracován jeho školitelem a schválen oborovou radou. Předměty, z nichž sestavuje školitel individuální plán doktoranda, jsou rozděleny do tří skupin.

Vstupní a vyrovnávací předměty
Logické základy umělé inteligence 1, Matematická logika, Teorie grafů, Pravděpodobnost a statistika, Analýza dat, Počítačová grafika - základy, Operační systémy 1, Počítačové sítě 1, Počítačové sítě 2, Objektově orientované programování 1, Umělá inteligence, Algebraické struktury, Regulární a bezkontextové jazyky 1, Modelování a simulace 1, Vyčíslitelnost a složitost 1, Projektování IS 1, Počítačová podpora rozhodovacích procesů v managementu.

Základní předměty
Regulární a bezkontextové jazyky 2, Vybrané partie z matematické informatiky 1, Vybrané partie z matematické informatiky 2, Překladače, Logické základy umělé inteligence 2, Objektově orientované programování 2, Objektově orientované aplikace, Objektově orientované softwarové inženýrství, Relační databáze, Počítačová grafika - modely, Operační systémy 2, Projektování IS 2, Realizace počítačových systémů, Náhodné procesy, Vyčíslitelnost a složitost 2, Modelování a simulace 2, Analýza vícerozměrných dat, Analýza časových řad, Shluková analýza, Evoluční algoritmy, Základy kódování a kryptografie.

Rozšiřující předměty
Reprezentace znalostí, Funkcionální reprezentace znalostí, Fuzzy logika, Deduktivní databáze, Post-relační databáze, Teorie kategorií, Teorie kódování a šifrování, Fuzzy modelování, Teorie fuzzy množin a aplikace, Vnořená simulace, Aplikace simulace pro vytváření a řízení systémů, Ekonometrie, Metody operačního výzkumu 1,2, Expertní systémy, PROLOG, Modelování v rozhodovacích procesech, Distribuované systémy.

Do studijního plánu zařazuje školitel podle zaměření doktoranda alespoň tři předměty základní a alespoň dva předměty rozšiřující.

Obsah a rozsah státní doktorské zkoušky
Státní doktorskou zkoušku koná doktorand ze tří předmětů, vztahujících se především k teoretickému základu v rámci specializace doktoranda. Přitom dva z vybraných předmětů jsou povinně teoretického typu, třetí z nich může být typu aplikačního. Výběr předmětů navrhuje jeho školitel a schvaluje komise pro státní doktorskou zkoušku.

Uplatnění absolventů:
V praxi se absolvent uplatní především v oblasti vývoje informačních systémů, sledujícím nové trendy a metodologie, jako koncepční (vedoucí) pracovník. Pro působení na vysoké škole nebo vědeckém ústavu získá absolvent rozhled v dané oblasti, který mu umožní orientovat svoji vědeckou práci k nosným směrům vývoje problematiky informačních systémů.

Vlastník zprávy: RNDr. Jaroslav Knybel | Aktualizováno: 26. 04. 2006
 

© Ostravská univerzita 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1
telefon: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technický kontakt